Sarapan

Telur Masak Separuh

RM3.00

Telur Masak Separuh

RM3.00

Mushroom Soup + Garlic Bread

RM5.90

Mushroom Soup + Garlic Bread

RM5.90

Hamlet

RM3.00

Hamlet

RM3.00

Roti Mentega Kacang

RM4.50

Roti Mentega Kacang

RM4.50

Roti Titab

RM4.50

Roti Titab

RM4.50

Roti Bakar

RM3.00

Roti Bakar

RM3.00